About us

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

   

          ผู้ผลิต และจำหน่าย ขาจับท่อยึดโคมแบบปรับได้, ท่อจับโคมไฟถนน, ฐานรองคานหม้อแปลง, คอนเคเบิ้ลอากาศ เหล็กรับล่อฟ้า ราวสะพาน แผงกั้นถนนจราจร เป็นอุปกรณ์รองรับสายไฟฟ้า (Cable Tray system) เป็นโรงงานที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ โดยทีมนักบริหารทีมวิศวกร และนักออกแบบที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญมาหลายปี ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นส่วนผลิตจากแผ่นเหล็กที่ผ่านการทำความสะอาด และเคลือบผิวด้วยกระบวนการ Zinc Phosphate Pretreatment จากนั้นทุกชิ้นงานจะถูกนำมาพ่นสีฝุ่น (Epoxy  Powder Paint) อีกครั้งหนึ่งหรือเคลือบผิวด้วยการพ่นสีน้ำ หรือกรรมวิธีชุบ Hot-Dip Galvanized เพื่อป้องกันการเกิดสนิม ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพและมาตรฐาน

          บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่  12/39 หมู่ที่ 10 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเกี่ยวกับรางรองรับสายไฟฟ้า (Cable Trunkings) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าหรือ สายโทรศัพท์ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นอีพ็อกซี่ (Epoxy powder paint) หรือชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot dip galvanized) เพื่อให้สินค้ามีรูปลักษณ์ที่สวยงาม แข็งแรง และป้องกันสนิม รางรองรับสายไฟฟ้าที่บริษัทผลิตแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ รางไวร์เวย์ (Wire Way) รางเคเบิ้ลเทรย์ (Cable Tray) และรางเคเบิ้ลแลดเดอร์ (Cable Ladder) และรับผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปอื่นๆจากโลหะ อาทิเช่น Steel Grating , Steel  Cover Plate, Walk Way รวมทั้งผลิตและจำหน่ายเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสําหรับไฟฟ้าแสงสว่าง ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2316 - 2549  เป็นต้น ซึ่งได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีเครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ โดยทีมวิศวกรและนักออกแบบที่มีประสบการณ์มายาวนาน โดยจัดจำหน่ายให้กับโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

          นอกจากนี้บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด ก็ได้ขยายตัวเข้าดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน และระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ทั้งในขนาดเล็กเพื่อติดตั้งตามที่อยู่อาศัย และในขนาดใหญ่ที่ติดตั้งตามอาคาร หรือ โรงงานอุตสาหกรรม โดยให้บริการแบบครบวงจร ด้วยคุณภาพ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

                อีกทั้งบริษัทยังได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ว่าด้วยเรื่องออกแบบและผลิต อุปกรณ์รองรับ, ตู้ควบคุม สำหรับระบบสายไฟฟ้าและระบบโซล่าเซลส์ จากสถาบันรับรองมาตรฐานบูโร เวอริทัส ประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานและคุณภาพของสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความพอใจให้ลูกค้าได้ 

 

          วิสัยทัศน์ (Vision)

                    ผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้า (Customer Satisfaction)

 

          พันธกิจ (Mission)

                    1.ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า

                    2. พัฒนาสินค้าและคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง

                    3.พัฒนากระบวนการผลิต เทคโนโลยีให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

                    4.ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล

                    5.สร้างมูลค่าเพิ่มโดยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

          นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

          เราผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

 

          บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด มุ่งมั่นจะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเกี่ยวกับรางรองรับสายไฟฟ้า (Cable Trunkings) สำหรับระบบสายไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน และระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ปรับปรุงและพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอยู่เสมอ โดยตระหนักต่อคุณภาพและการบริการ ด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา นำไปสู่การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

          เพื่อให้บรรลุถึงนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

                    1.ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายสินค้า โดยคำนึงถึงคุณภาพ ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

                    2. ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

                    3. มุ่งมั่นให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า

                    4. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในทุก ๆ ด้านเพื่อให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

                    5. จัดทำ คงไว้ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015

                    6. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบการวัดผล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

                    7. กำหนดให้พนักงานขององค์กร ต้องปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพอย่างเคร่งครัด และให้ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การสนับสนุน และผลักดันให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง