สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 1118  
Feb 2019 1452  
Mar 2019 1557  
Apr 2019 1353  
May 2019 1408  
Jun 2019 1009  
Jul 2019 1461  
Aug 2019 1410  
Sep 2019 1452  
Oct 2019 1200  
Nov 2019 873  
Dec 2019 0