สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 1118  
Feb 2019 1452  
Mar 2019 1557  
Apr 2019 1353  
May 2019 1408  
Jun 2019 1009  
Jul 2019 1095  
Aug 2019 0  
Sep 2019 0  
Oct 2019 0  
Nov 2019 0  
Dec 2019 0